Czym są aktywa obrotowe i co do nich zaliczamy

Czym są aktywa obrotowe i co do nich zaliczamy?

Aktywa obrotowe są to składniki, które nietrwale związują się z jednostką. Do aktywów obrotowych zaliczamy: zapasy, należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Zapasy to majątkowe zapasy które są przeznaczone do sprzedaży lub zużycia. Zaliczamy do nich materiały, półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona), produkty gotowe(wyroby gotowe, zakończone usługi i roboty), towary oraz zaliczki na towary. Do aktyw obrotowych zaliczamy również należności krótkoterminowe czyli należności, które stają się wymagalne w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. Należności mogą powstać z tytułu dostaw i usług, z podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Inwestycje krótkoterminowe to inwestycje przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od daty ich nabycia bądź wystawienia. Zaliczamy do nich krótkoterminowe aktywa finansowe czyli udziały, akcje, inne papiery wartościowe, środki pieniężne w kasie, czeki i weksle. Zaliczamy do nich również inne inwestycje krótkoterminowe w postaci dzieł sztuki, metali szlachetnych.